page top

Członskowie Sekcji Psychologii Międzykulturowej

Michał Bilewicz

Doktor psychologii, Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski. Interesują mnie kwestie dialogu międzykulturowego oraz zasad współistnienia ludzi należących do odmiennych wspólnot (kulturowych, etnicznych, politycznych). Od 10 lat prowadzę badania nad kontaktem międzygrupowym: pomiędzy Polakami a —ydami oraz Polakami a Ukraińcami, zajmując się w szczególności kwestiami historycznymi, jako uwarunkowaniami skuteczności kontaktu. Interesuje mnie problematyka pojednania po konflikcie w regionach, w których dochodziło do wojen i aktów ludobójstwa. Chciałbym zrozumieć, jaki wpływ mają wyobrażenia dotyczące przeszłości na współczesny stosunek do przedstawicieli innych narodów czy przeciwników politycznych. Wydaje mi się, że kwestie te są głęboko osadzone w kulturowych normach, wyznaczających ramy interpretacji przeszłości. Interesują mnie też problemy akulturacji i integracji imigrantów, a w szczególności uchodźców politycznych (obecnie badam stosunek mieszkańców Łomży do mieszkających w tym mieście uchodźców z Czeczenii). Prowadziłem dotąd badania w Polsce, Izraelu, Niemczech, na Ukrainie (w kontekście historii Holokaustu), Stanach Zjednoczonych (w kontekście nadużyć armii amerykańskiej w Iraku), a ostatnio również w Turcji (w kontekście ludobójstwa Ormian). Moi studenci badają m.in. akulturację imigrantów polskich w Szwecji oraz Czechach.


Wybrane publikacje związane z tematyką psychologii międzykulturowej i kulturowej:

Bilewicz, M. & Bilewicz, A. (2012). Who defines humanity? Psychological and cultural obstacles to omniculturalism. Culture and Psychology, 18, 331-344.

Hanke, K., Liu, J. H., Hilton, D. J., Bilewicz, M., Garber, I, Huang, L., Gastardo-Conaco, C. & Wang, F. (w druku).When the past haunts the present: Intergroup forgiveness and historical closure in post World War II societies in Asia and in Europe. International Journal of Intercultural Relations.

Bilewicz, M. & Jaworska, M. (w druku). Reconciliation through the righteous: The narratives of heroic helpers as a fulfillment of emotional needs in Polish-Jewish intergroup contact. Journal of Social Issues.

Bilewicz, M. (2007). History as an obstacle: Impact of temporal-based social categorizations on Polish-Jewish intergroup contact. Group Processes & Intergroup Relations, 10, 551-563.

© 2005 Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej
tworzenie stron www
english strona główna kontakt